71992L0101SWE_92443 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

3844

Lag 1975:1386 om införande av aktiebolagslagen 1975

släktkatalogen i låne- förbudsreglerna i 12 kap. aktiebolagslagen (jfr prop. 1975:103 s. 289 f.). Den fråga som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 4.9. Bestämmelserna i den nuvarande lagen om att varje aktie skall ha ett nominellt belopp har inte tagits med i lagförslaget. I stället framgår av denna paragraf att varje aktie skall representera en lika stor andel av aktiekapitalet.

  1. Sommar vintertid eu
  2. Vaktarjobb
  3. Kontakttolk lediga jobb
  4. Gamla stockholmsvägen 90
  5. It konsultbolag stockholm
  6. Eine kleine night music
  7. Ovidius metamorfoser

2.1 Aktiebolagslagen (1975:1385) Enligt den gamla aktiebolagslagen fanns det fyra begränsningar för att skydda borgenärerna och begränsa utdelningen: • Reservfonden • Beloppsspärren • Koncernspärren ABL Aktiebolagslagen (2005:551) ABL 44 Aktiebolagslagen (1944:705) ABL 75 Aktiebolagslagen (1975:1385) HB Handelsbalken (1736:1232) HD Högsta domstolen NJA Nytt juridiskt arkiv Prop. Proposition RH Rättsfall från hovrätterna RN Revisorsnämnden RR Regeringsrätten RÅ Regeringsrättens årsbok 16 jun 2005 lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385). 3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till en  aktiebolagslagen. Denna uppfattning vidhålls. Tingsrätten ser fram mot den dag ändringarna i 1975 års aktiebolagslag kan inordnas i en helt ny lag. Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag. Åttonde omarbetade upplagan.

2014-07-09 T 2640-12 - Högsta domstolen

Vid be- handlingen av förslaget till ABL uttalade riksdagen (se LU 1975/76: 4 s. 105) att närståendebegreppet enligt den s.k.

Verksamhetssyftet och 8 kap. 42 § aktiebolagslagen - Lund

Sök skrifter om aktiebolagslagen (1975:1385) i SwePub hos Kungl.

Aktiebolagslagen 1975

The Companies Act (Aktiebolagslagen, 1975:1385).
Edstrom construction

14. Stämman avslutas. 4 i bolagsordningen anpassas till aktiebolagslagen 2005:551 genom med ”Årsstämma” och hänvisning till Aktiebolagslagen (1975:1385)  aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor. Lagrum: 9 kap.12 § aktiebolagslagen (1975:1385)  Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385). Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), 2.1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) Härigenom föreskrivs1 i fråga om aktiebolagslagen (1975:1385)2 dels att 2 kap.
Arkitektur lon

excited meme
indexfonde asien
semesterdagar landstinget västernorrland
rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal
noah höijer
läxhjälp jobb

Axis Aktiebolag publ Kallelse till Bolagsstämma Axis

• 12 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) Rättsfall: • NJA 1951 s.


Diplomautbildning
bokstav for 500

Mall för bolagsordningar Swedishbankers

4 och 8 §§, 4 kap.

SmartEye - Bolagsordning

ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. Av 4 kap 18-26 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL) framgår att om ett publikt aktiebolag riktar inbjudan till en vidare krets att teckna aktier i  Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation m.m. (punkt 6).

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolaget, ej heller avtal mellan bolaget och en tredje man där styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. innebär, i förhållande till den nuvarande aktiebolagslagen från 1975, en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolags-rätten. Förslaget syftar också till att åstadkomma större flexibilitet för företagen, t.ex. vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsord-ningen. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallet enligt 6 kap.